Viden

Gæsteprincippet fandt ikke anvendelse på fælles ledninger

Sag BS-33546/2020-HJR

I starten af maj afsagde Højesteret kendelse i en sag om en grundejers ønske om at flytte en række ledninger, som synligt løb i vedkommendes trappeopgang. Højesteret beskrev i den forbindelse en begrænsning af det ulovbestemte gæsteprincip.

SAGENS OPLYSNINGER

Baggrunden for sagen var, at A i 1997 overtog en ejendom, hvori der i en trappeopgang synligt løb ledninger, der forsynede en række naboejendomme med strøm samt tv- og internetsignal. A ønskede som led i en renovering at flytte ledningerne til en anden placering og rettede henvendelse til Grundejerforeningen X med henblik på at få ledningerne flyttet. Grundejerforeningen henviste imidlertid til, at A selv måtte afholde udgiften til flytning af ledningerne. På baggrund af uenigheden om, hvem der skulle betale for flytning af ledningerne, lukkede A i to perioder for leveringen af strøm mv. til de ejendomme, der blev forsynet af ledningerne.

Højesteret fandt, at ledningerne i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter måtte antages at være udført i fælles interesse for grundejerforeningens medlemmer, herunder A. Det måtte formodes, at ledningerne oprindeligt var anbragt med indforståelse fra den daværende ejer af ejendommen, og det var sandsynliggjort, at A var bekendt med ledningsføringen gennem hans ejendom til naboejendommene, da han overtog ejendommen. På den baggrund fandt Højesteret det sandsynliggjort, at A alene kunne kræve ledningerne omlagt, hvis de fortsat kunne forsyne naboejendommene, og hvis A selv afholdt udgifterne forbundet hermed. Højesteret fandt i den forbindelse, at gæsteprincippet ikke gjaldt i den foreliggende situation, hvor der var tale om grundejerforeningens fælles ledninger.

HØJESTERETS AFGØRELSE

Da afbrydelse af leveringen af strøm mv. gennem ledningerne på hans ejendom var i strid med grundejerforeningens ret, stadfæstede Højesteret herefter landsrettens kendelse og nedlagde forbud mod, at A afbrød leveringen af strøm mv. til naboejendommene.

DET ULOVFÆSTEDE GÆSTEPRINCIP

Gæsteprincippet er et ikke et lovbestemt princip, men handler om forholdet mellem grundejere og ledningsejere, når ledningsejere ønsker at føre kabler eller rør over grundejerens ejendom. Her er ledningsejeren ”gæst” på grundejerens areal. Hvis grundejeren ønsker at anvende arealet på en anden måde end tidligere, og der dermed er brug for flytning, ændring eller lignende arbejde i forhold til ledningen, må ledningsejeren betale for de omkostninger der er forbundet hermed. Grundejeren skal dog efter omstændighederne anvise en ny beliggenhed til ledningerne, hvis det fortsat er nødvendigt at føre ledningerne over grunden.

BETYDNINGEN AF AFGØRELSEN

Som udgangspunkt skal der en utvetydig aftale til, for at fravige gæsteprincippet. Kendelsen har dog betydning for de tilfælde, hvor en grundejer selv er medejer af ledningen som følge af vedkommendes medlemskab af grundejerforeningen, og derfor kan ende med selv at skulle betale for ændringer. Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på eventuelle ledninger og hvem de tilhører, i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.

Faglige emner - når tiden tillader det

Se arkiv