Forretningsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse forretningsbetingelser for enhver sag, som Fønix Advokater, CVR-nr. 35718362, påtager sig at bistå med.

Lovpligtige oplysninger om os

Fønix Advokater er etableret på adressen Fredens Torv 1, 8000 Aarhus C.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 72 17 00 22 samt på mailadressen info@fonixlaw.dk.

Vores CVR-nr. er 35718362 og vi er organiseret som et interessentskab med interessenterne Claus Madsen, Michael Melchior og Jeppe Svenning.

Vi har klientkonto i Jyske Bank, Aarhus, reg.nr. 7633 kontonr. 1052670. Ved indbetaling bedes vores sagsnummer venligst anført.

Behandling af sager

Advokaterne hos Fønix Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos Fønix Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-  og disciplinærsystem og behandler sager i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater, samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Fønix Advokater er ansvarlige for den bistand, som ydes klienten, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Alle advokater hos Fønix Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company Ltd. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fønix Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Fønix Advokater er udelukkende ansvarlige for den rådgivning, vi selv yder i forbindelse med den konkrete opgave, og vi kan ikke påtage ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden Fønix Advokaters udtrykkelige forhåndsgodkendelse.

Fønix Advokaters ansvar for den leverede rådgivning er begrænset til et beløb på maksimalt kr. 50.000.000,00 pr. år. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder, hvor Fønix Advokater yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således for én klient.

Fønix Advokater hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Fønix Advokater har henvist til, ligesom der ikke hæftes for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Fønix Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Fønix Advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image m.m.

Interessekonflikter og inhabilitet

Fønix Advokater undersøger af egen drift ved modtagelsen af sagen, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Fastslår Fønix Advokater, at dette er tilfældet, kan klienten anmode om Fønix Advokaters bistand til at finde en anden advokat.

Værneting

Fønix Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Honorar og betaling

Medmindre andet er aftalt, fastsætter Fønix Advokater honorarets størrelse løbende med udgangspunkt i arbejdets omfang, værdi, kompleksitet, vigtighed for klienten, sagens påkrævede specialistviden samt det opnåede resultat. Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret.

Klientmidler

Samtlige klientmidler, som betros Fønix Advokater, forvaltes efter klientkontovedtægten, som er de lovbestemte regler om advokaters behandling af betroede midler, og indbetales på vores klientkonto i Jyske Bank, Aarhus C., reg.nr. 7633 konto nr. 1052670 med angivelse af sagsnummer. Renter tilskrives i henhold til klientkontovedtægten, således at renter tilfalder klienten, mens negative renter tillige skal afholdes af klienten. Klientens identitetsoplysninger kan som led i indsættelse af klientmidler på klientkontoen blive videregivet til banken, da dette kræves efter hvidvaskloven.

I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Klager

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Fønix Advokater og/eller utilfredshed med en af Fønix Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk.

Hvidvask

Fønix Advokater er, såfremt sagen er omfattet af hvidvaskloven, pligtig til at indhente og opbevare ID-oplysninger om klienten. ID-oplysningerne opbevares i 5 år efter klientforholdets afslutning, hvorefter de slettes. Personoplysninger, som Fønix Advokater indhenter og opbevarer i henhold til hvidvaskloven, vil udelukkende blive anvendt til at opfylde kravene i hvidvaskloven.

Fønix Advokater er forpligtet til at underrette og videregive klientens identitetsoplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), såfremt Fønix Advokater måtte få mistanke om, at klienten er ved at finansiere terrorisme eller hvidvaske penge. Fønix Advokater må ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet sted.