Viden

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

5. juni 2021

Nyhedsværdien har efterhånden fortaget sig, men ikke desto mindre er prisstigningerne i byggebranchen stadig et højaktuelt emne. Leverandørerne varsler forsat om yderligere prisstigninger og forlængede leveringstider og med denne udvikling i sigte, har vi på kontoret kunne mærke et stigende antal henvendelser fra byggebranchens aktører, der efterlyser et overblik over mulighederne for at regulere priserne i forholdet mellem bygherre og entreprenør.

Byggebranchen har i den seneste periode oplevet væsentlige prisstigninger på byggematerialer. Prisstigningerne har ramt alle typer byggematerialer, men særligt er priserne på træ, jern og flamingo steget markant og op imod 50% i løbet af det seneste år. Forklaringerne lyder, at årsagerne til de væsentlige prisstigninger dels skyldes covid-19, der har medført en nedgang i produktionen af byggematerialer og dels en stigende byggeaktivitet på det europæiske marked.

Prisstigningerne påvirker alle aktører i byggebranchen, da byggerierne uundgåeligt bliver dyrere end forventet. De dyrere byggerier medfører, at flere entreprenører nu rejser krav om godtgørelse overfor bygherrerne.

AFTALEGRUNDLAGET

Større entreprisearbejder bliver oftest udført efter aftalt fast pris. Udgangspunktet for en aftalt fast pris er, at den ikke efterfølgende kan reguleres og at det derfor er entreprenøren der bærer risikoen for eventuelle prisudsving.  Parterne har dog altid mulighed for at fravige dette udgangspunktet ved aftale, hvilket blandt gør sig gældende for aftaler, hvor AB 18 eller ABT 18 indgår som en del af aftalegrundlaget, da entreprenøren både efter AB 18 og ABT 18 har ret til godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer.

Ved indgåelse af nye aftaleforhold kan det – også i det lys – være en fordel at lade aftalen regulere af AB 18 og ABT 18. AB 92 og ABT 93 indeholder ikke en tilsvarende bestemmelser og det tidligere anvendte fastpriscirkulære blev ophævet da AB 18 og ABT 18 trådte i kraft. Der vil derfor være en vis usikkerhed forbundet med at indgå nye aftaler efter AB 92 og ABT 93 når det kommer til krav om ekstrabetaling for ekstraordinære prisstigninger.

Uanset aftalegrundlaget og udformningen heraf er det væsentligste forhold for entreprenørens ret til at kræve godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, at en sådan adgang er aftalt. Er adgangen til godtgørelse aftalt efter AB 18 eller ABT 18 aftalt, uden at bestemmelserne om prisregulering er fraveget, ser den relevante vurdering, om entreprenørens krav opfylder betingelserne for godtgørelse.

BETINGELSER FOR GODTGØRELSE EFTER AB 18 og ABT 18

Entreprenørens adgang til at kræve godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger fremgår af AB 18 § 35 og ABT 18 § 33, der begge indeholder følgende betingelser for at opnår godtgørelse:

 • MATERIALE I FÆRDIG FORM
  Der skal være tale om ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer der indgår i byggeriet i færdig form eller som på sædvanlig måde indgår i arbejdet og der kan således ikke kræves godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på enkeltdele, da det afgørende er om den ekstraordinære prisstigning har ramt produktet i dets færdige form.

 • TIDSPUNKTET FOR PRISSTIGNINGEN
  Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, men før en eventuelt aftalt indeksregulering er trådt i kraft. Foretager entreprenøren sit køb mere end seks måneder efter tilbudsdagen, kan godtgørelsen ikke opkræves efter denne bestemmelse, da en sådan prisstigning er omfattet af den almindelige indeksregulering i henhold til AB 18 § 34 og ABT § 32.

 • PRISSTIGNINGEN SKAL VÆRE EKSTRAORDINÆR
  Det er ikke enhver prisstigning, som entreprenøren kan kræve godtgørelse for. Prisstigningen skal dels overstige en tålegrænse på 0,5 % af den samlede entreprisesum og dels skal overstige 10 % i forhold til prisen for det konkrete byggemateriale på tilbudsdagen.

 • KRAV OM DOKUMENTATION
  Entreprenøren har bevisbyrden for sit krav på godtgørelse og skal i den forbindelse kunne dokumentere, at prisstigningen er generel og fremgår af officielt materiale eller på anden måde er dokumenterbar. Dokumentationskravet er relativt strengt og man bør derfor som entreprenør overveje at indhente dokumenterbare priser fra underentreprenører og leverandører allerede på tilbudsdagen.

OPSUMMERENDE

Som entreprenør bør man være opmærksom på, om retten til godtgørelse er sikret ved aftale – det være sig enten i form af AB 18, ABT 18 eller på anden vis. Det er naturligvis i selve aftalesituationen man skal sikre sig denne ret og det er derfor væsentligt at hæfte sig ved eventuelle fravigelser til AB 18 og ABT 18 ved aftaleindgåelse. Udviklingen i branchen har medført, at flere bygherre fraviger AB 18 § 35 og ABT 18 § 33. Hvor dette er tilfældet, bør man som entreprenør overveje, om det er et vilkår der kan accepteres eller alternativt om entreprisesummen skal tillægges en sikkerhedsmagen.

Hvor entreprenørens adgang til godtgørelse er sikret ved aftale og der konkret er indtrådt prisstigninger på byggematerialer der anvendes til entreprisen, vil entreprenøren med fordel kunne sammenligne priserne med anden regulering i samme periode, herunder den almindelige indeksregulering. Derudover er det vigtigt, at entreprenøren sikrer sit krav ved at kunne dokumentere prisstigningen for perioden fra tilbudsdagen til indkøbsdagen.

Faglige emner - når tiden tillader det

Se arkiv