Lovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger om os

Fønix Advokater er etableret på adressen Fredens Torv 1, 8000 Aarhus C.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 72 17 00 22 samt på mailadressen info@fonixlaw.dk.

Vores CVR-nr. er 35718362 og vi er organiseret som et interessentskab med interessenterne Claus Madsen, Michael Melchior og Jeppe Svenning.

Vi har klientkonto i Handelsbanken, Aarhus, reg.nr. 7633 kontonr. 1052670. Ved indbetaling bedes vores sagsnr. venligst anført.

I tilfælde af konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Fønix Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Fønix Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company Ltd. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fønix Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Fønix Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Fønix Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Fønix Advokater og/eller utilfredshed med en af Fønix Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk.