Forretningsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse forretningsbetingelser for enhver sag, som Fønix Advokater, CVR-nr. 35718362, påtager sig at bistå med.

Lovpligtige oplysninger om os

Fønix Advokater er etableret på adressen Fredens Torv 1, 8000 Aarhus C.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 72 17 00 22 samt på mailadressen info@fonixlaw.dk.

Vores CVR-nr. er 35718362 og vi er organiseret som et interessentskab med interessenterne Claus Madsen, Michael Melchior og Jeppe Svenning.

Vi har klientkonto i Handelsbanken, Aarhus, reg.nr. 7633 kontonr. 1052670. Ved indbetaling bedes vores sagsnummer venligst anført.

Behandling af sager

Advokaterne hos Fønix Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos Fønix Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-  og disciplinærsystem og behandler sager i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater, samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Fønix Advokater er ansvarlige for den bistand, som ydes klienten, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Alle advokater hos Fønix Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company Ltd. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fønix Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Fønix Advokater er udelukkende ansvarlige for den rådgivning, vi selv yder i forbindelse med den konkrete opgave, og vi kan ikke påtage ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden Fønix Advokaters udtrykkelige forhåndsgodkendelse.

Fønix Advokaters ansvar for den leverede rådgivning er begrænset til et beløb på maksimalt kr. 50.000.000,00 pr. år. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder, hvor Fønix Advokater yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således for én klient.

Fønix Advokater hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Fønix Advokater har henvist til, ligesom der ikke hæftes for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Fønix Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Fønix Advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image m.m.

Interessekonflikter og inhabilitet

Fønix Advokater undersøger af egen drift ved modtagelsen af sagen, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Fastslår Fønix Advokater, at dette er tilfældet, kan klienten anmode om Fønix Advokaters bistand til at finde en anden advokat.

Værneting

Fønix Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Honorar og betaling

Medmindre andet er aftalt, fastsætter Fønix Advokater honorarets størrelse løbende med udgangspunkt i arbejdets omfang, værdi, kompleksitet, vigtighed for klienten, sagens påkrævede specialistviden samt det opnåede resultat. Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret.

Klientmidler

Samtlige klientmidler, som betros Fønix Advokater, forvaltes efter klientkontovedtægten, som er de lovbestemte regler om advokaters behandling af betroede midler, og indbetales på vores klientkonto i Handelsbanken, Aarhus C., reg.nr. 7633 konto nr. 1052670 med angivelse af sagsnummer. Renter tilskrives i henhold til klientkontovedtægten, således at renter tilfalder klienten, mens negative renter tillige skal afholdes af klienten. Klientens identitetsoplysninger kan som led i indsættelse af klientmidler på klientkontoen blive videregivet til banken, da dette kræves efter hvidvaskloven.

I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Klager

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Fønix Advokater og/eller utilfredshed med en af Fønix Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk.

Hvidvask

Fønix Advokater er, såfremt sagen er omfattet af hvidvaskloven, pligtig til at indhente og opbevare ID-oplysninger om klienten. ID-oplysningerne opbevares i 5 år efter klientforholdets afslutning, hvorefter de slettes. Personoplysninger, som Fønix Advokater indhenter og opbevarer i henhold til hvidvaskloven, vil udelukkende blive anvendt til at opfylde kravene i hvidvaskloven.

Fønix Advokater er forpligtet til at underrette og videregive klientens identitetsoplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), såfremt Fønix Advokater måtte få mistanke om, at klienten er ved at finansiere terrorisme eller hvidvaske penge. Fønix Advokater må ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Det er tilfældet i en række situationer, bl.a. ved behandling af vores klienters sager, ansættelse af nye medarbejdere og markedsføringsaktiviteter.

1. Hvem behandler vi personoplysninger om?

Fønix Advokater beskytter og behandler vores klienters, modparters, leverandørers, medarbejderes og samarbejdspartneres personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

2. Hvilke personoplysninger er der tale om?

”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Vi behandler afhængig af sagens eller henvendelsens karakter almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

3. Hvor kommer oplysningerne fra?

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. vores klienter, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

4. Hvordan behandler vi oplysningerne?

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Vi behandler primært personoplysninger om vores klienter, modparter, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere, dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og så vi kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en række sager.

Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

6. Hvilken hjemmel behandler vi dine oplysninger på baggrund af? 

Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag (dvs. lovlige grundlag):

I forbindelse med levering af advokatydelser behandler vi personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f. Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at varetage vores klienters interesser. Vi behandler desuden personoplysninger om vores klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

Generelt behandler vi personoplysninger, når vi er retligt forpligtet hertil (f.eks. efter hvidvaskloven). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Vi behandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

For at forebygge hærværk og indbrud mv. foretager vi tv-overvågning af bl.a. indgangsdøre og fællesarealer. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, hvilket begrundes i sikkerhedsmæssige interesser og hensyn, og det sker indenfor rammerne af tv-overvågningsloven.

7. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

8. Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Kontakt os

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt 8, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Du kan i den forbindelse skrive til din nærmeste juridiske kontaktperson hos os, eller du kan kontakte os på følgende vis:

Fønix Advokater
Fredens Torv 1
8000 Aarhus C.
Tlf. 72170022
Email: info@fonixlaw.dk

10. Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 09.03.2020